Archiwa miesięczne: Sierpień 2014

Wybory samorządowe 2014 – głosowanie osoby niepełnosprawnej: korespondencyjne, przez pełnomocnika i z pomocą nakładki w języku Braille’a

Zbliżają się wybory do samorządu lokalnego. Będziemy wybierać radnych do rady miasta/gminy/powiatu itd. Wybory te odbędą się 16 listopada 2014.

To znaczy, tego dnia ma się odbyć głosowanie w wyznaczonych lokalach wyborczych. Osoby niepełnosprawne mogą jednak z różnych względów mieć utrudniony dostęp do lokalu wyborczego. Powody mogą być różne: schody i brak podjazdu, brak możliwości dotarcia z domu do lokalu wyborczego, a może po prostu zły stan zdrowia.

Te osoby, które wiedzą, że nie będą mogły dotrzeć do lokalu wyborczego mogą głosować albo: korespondencyjnie (dostaną wtedy do domu wszystkie listy z kandydatami i mogą zagłosować we własnym domu, a listonosz odbierze od nich kopertę i zaniesie w wyznaczone przepisami miejsce) albo przez pełnomocnika (wtedy osoba, którą wyznaczymy jako naszego pełnomocnika zamiast nas w dniu wyborów stawi się w lokalu wyborczym i zagłosuje w naszym imieniu).

Jeżeli chcemy skorzystać z którejś z tych możliwości, to znaczy: zagłosować korespondencyjnie – bez wychodzenia z domu, z użyciem nakładki w języku Braille’a (w zależności od treści naszego zgłoszenia dostaniemy ją razem z całym pakietem wyborczym do domu, bądź też w lokalu wyborczym – w takim wypadku nakładka będzie czekać na nas w lokalu), albo przez pełnomocnika, taką chęć musimy zgłosić do naszego urzędu gminy. Naszego, to znaczy właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania.

Terminy oficjalne to:
– do 26 października 2014 zgłaszanie potrzeby głosowania korespondencyjnego lub z pomocą nakładki z językiem Braille’a (także korespondencyjnie)
– do 7 listopada 2014 – zgłaszanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Ale UWAGA: zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego , jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (a takim jest dzień 26 października, który w 2014 roku przypada w niedzielę), to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy, następujący po nim dzień powszedni.
Zatem zgłoszenie potrzeby głosowania korespondencyjnego lub z pomocą nakładki z językiem Braille’a może skutecznie nastąpić do dnia 27 października 2014 r.

Takie zgłoszenie można przesłać także mailowo.

Oto przykład pisma, jakie można wysłać do urzędu gminy, właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania:

„Ja………………………………………………………… (imię i nazwisko), syn/córka ………………………………….. (imię ojca), ur. ……………………… (data urodzenia). nr PESEL ……………………………………,

działając w oparciu o art. 53 lit. a par. 1 i 3, oraz art. 53 lit. b par. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2011, Nr.21, poz. 112, ze zm.) oświadczam, że jestem wpisana/wpisany do rejestru wyborców w gminie ……………………………. (nazwa gminy), zgodnie z moim adresem zamieszkania i jako osoba z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zgłaszam zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach ………………………., mających się odbyć w dniu ………………………………………… roku.

Uprzejmie proszę, aby pakiet wyborczy, o którym mowa w art. 53 lit. e par. 1 Kodeksu wyborczego, został wysłany na mój adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… .

Do zgłoszenia dołączam kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.”

W ostatnich wyborach byłam w mojej gminie jedyną osobą, która głosowała korespondencyjnie.

Ilu nas będzie tym razem?

Nowe limity przychodów

Ukazał się już komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r.

Zgodnie z jego treścią przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2014 r. wyniosło 3739,97 zł.

Komunikat Prezesa ZUS w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent jeszcze nie został opublikowany.

Kalkulator podaje, że 70 % wymienionej sumy to 2617,979 zł.

Po osiągnięciu przychodów w takiej wysokości możliwe jest zatem zawieszenie wypłaty renty socjalnej lub odpowiednie zmniejszenie wypłacanej kwoty renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Zobacz też:

Zawieszenie renty i limity dochodów

Komunikat Prezesa ZUS w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2014 r. już ogłoszony

Renta socjalna

Renta z tytułu niezdolności do pracy, wypłacana przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Renta z tytułu niezdolności do pracy, wypłacana przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardzo długi ten tytuł  dzisiejszego wpisu: „Renta z tytułu niezdolności do pracy, wypłacana przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. Tak, długi, aż czytać się nie chce;-). Ale zrobiłam to celowo.

Bo słowo „renta” używane jest dziś bardzo często i bywa, że gdy rozmowie posłużymy się słowem „renta” – nasz rozmówca może je rozumieć zupełnie inaczej niż my.

Bo renty bywają różne.

Czymś innym jest renta socjalna, czymś innym, opisywana tutaj renta z tytułu niezdolności do pracy, czymś innym jeszcze jest renta, jaką sąd może orzec w postępowaniu cywilnym.

Także zasady regulujące prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są inne, niż w przypadku renty wypłacanej na podstawie odpowiedzialności cywilnej dowolnego innego ubezpieczyciela, osoby, odpowiedzialnej za powstanie okoliczności, skutkującej orzeczeniem obowiązku wypłaty renty, renty rolniczej, renty wypłacanej na podstawie odpowiednich przepisów ustawy Kodeks Cywilny, a także odrębnych kategorii rent, wypłacanych przez ZUS, jakimi są renta socjalna i renta szkoleniowa.

Renta, o której tu będzie mowa jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, okresowo, w odstępach jednego miesiąca, osobie, która została oceniona przez lekarza orzecznika ZUS, jako niezdolna do pracy, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS, tylko wtedy, jeśli przez wystarczająco długi czas odprowadzała ona składki na ubezpieczenie społeczne (tak zwane „okresy składkowe i nieskładkowe”), i na dodatek stała się niezdolną do pracy we właściwym terminie.

Tak, tak. Nie każdy, kto jest niezdolny do pracy może taką rentę uzyskać i nie każdy, kto odprowadzał składki do ZUSu i zostanie zwolniony z pracy z powodu zbyt długo trwającego L4 może uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zaczynając od podstaw, to podstawowe regulacje prawne dotyczące wypłacanej przez ZUS renty z tytułu niezdolności do pracy zawarte są w art. 57-64 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje wyłącznie temu ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące 3 warunki:

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
3) niezdolność do pracy powstała dokładnie w wyznaczonych przez ustawę o emeryturach i rentach z FUS okresach. Są one określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-3, 5 lit. a, pkt 6 i 12 w/w ustawy, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Odstępstwa od tych rygorystycznych wymogów są niewielkie:
1.  Przepisu, wyznaczającego jedyne okresy powstania niezdolności do pracy, uprawniające do starania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.
1) 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;
2) 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;
3) 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;
4) 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;
5) 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.
UWAGA
Okres pięcioletni, o którym mowa powyżej, powinien przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.
Do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.
Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, jeżeli spełnia łącznie oba poniższe warunki:
1. został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej
oraz
2. do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, pełne okresy składkowe i nieskładkowe.
albo:  udowodnił okres składkowy, o którym mowa w art. 6 ustawy o emeryturach i rentach, wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.
Prawo do renty może ustać, jeżeli ustąpiła niezdolność do pracy, albo jeżeli upłynął czas, na który renta została orzeczona (w przypadku tzw. renty okresowej).
Jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się niezdolny do pracy, prawo do renty podlega przywróceniu.
Powyższe wymogi, dokładnie wyznaczające jedyny, mający znaczenie dla powstania prawa do renty, okres, w którym powstała niezdolność do pracy, a także odpowiednio długie okresy odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne mają zasadnicze znaczenie dla zaistnienia prawa do ubiegania się o wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy.
Bez ich spełnienia prawo do renty po prostu nie będzie nam przysługiwać.

Zobacz też:

Niezdolność do pracy według przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przepisy regulujące zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. cz.1.

Renta socjalna