Archiwa miesięczne: Marzec 2019

Wymiary człowieczeństwa…

Jak szybko zmienia się argumentacja..

było: dziecko można zabijać, bo przypuszczalnie urodzi się niepełnosprawne, albo – bo do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego..

jest: można zabijać, bo to nie człowiek…

+

„To nie człowiek to płód”.

To nie człowiek, to – niemowlę?

To nie człowiek, to – nastolatek?

To nie człowiek, to – starzec?

To nie człowiek, to – niepełnosprawny?

To nie człowiek, to – prawnik? To nie człowiek, to – językoznawca? To nie człowiek, to – polityk?

Wymiary człowieczeństwa…

 

Fundusz „solidarnościowy”? Niepełnosprawni przedsiębiorcy płacą go od wielu lat – na „bezrobotnych i urzędy pracy”

Na co idą pieniądze Funduszu Pracy

Fundusz Pracy to tzw. państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister pracy i polityki społecznej. Gromadzone na nim środki są przeznaczane na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pieniądze te przeznaczone są w szczególności (bo na parę innych rzeczy też) na aktywizację osób bezrobotnych, czyli:

  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych,
  • rozwój pośrednictwa zawodowego,
  • rozwój systemów informatycznych,
  • badania rynku pracy.

Ile wynosi składka na Fundusz pracy i kto ją finansuje?

Składki na Fundusz Pracy mają wysokość 2,45% tzw. podstawy wymiaru. O podstawie wymiaru napisałam odrobinę tutaj. Nie finansuje ich osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenie. Są pokrywane wyłącznie przez pracodawcę/zleceniodawcę, czy samozatrudnionego, przedsiębiorcę, czyli tzw. płatnika składek. 

Co to znaczy? To znaczy, że składka na Fundusz Pracy nie jest składową tzw. kwoty brutto wynagrodzenia.

Ktoś kiedyś sprytnie wymyślił, że jedną i tą samą miesięczną pensję można określić na trzy sposoby:
– wynagrodzenie netto (na rękę),
– wynagrodzenie brutto (na liście płac – ok 40 % wyższa od kwoty netto),
– całkowite koszty wynagrodzenia (
rzeczywista kwota, którą zatrudniający wydaje na danego zatrudnionego na miesiąc – nieco ponad 70 % wyższa od kwoty netto). 

W przypadku pracownika – składka na FP obliczana jest od kwoty brutto, a wchodzi w skład tzw. całkowitych kosztów wynagrodzenia.

W przypadku przedsiębiorcy – składka na FP obliczana jest od tzw. podstawy wymiaru, która co do zasady jest odgórnie ustalana dla wszystkich. Nieco inaczej jest przy tzw. małym ZUSie.

Opłacanie składki

Opłacenie składki jest obowiązkowe, jeżeli zatrudniana osoba osiąga wynagrodzenie równe lub wyższe od tzw. najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

Są pewne osoby, od których przychodów nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy.

Szczegóły można poczytać, a nawet pobrać podręcznik „Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” tutaj

Zasada jest taka, że osoba, od której wynagrodzenia były odprowadzane składki na Fundusz Pracy, może w przypadku zwolnienia uzyskać zasiłek dla bezrobotnych – o ile odprowadzanie składki trwało odpowiednio długo i o ile utrata zatrudnienia nastąpiła we właściwym momencie. 

Od tej zasady są oczywiście wyjątki. I tak – osoba, której przysługuje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Jeżeli taka osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, to jej pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy – o ile jest na tej liście:
– przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych
oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,
– Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,
– Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach,
– zakłady aktywności zawodowej.

Jeżeli osoba niepełnosprawna jest przedsiębiorcą i nie jest na specjalnej liście zwolnionych z FP, to ma za siebie obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy i dla ustawodawcy nie ma żadnego znaczenia, że nawet jeśli firma padnie, to z zasiłku dla bezrobotnych ten przedsiębiorca skorzystać nie będzie mógł. Ma obowiązek płacić. 

Tak w ramach solidarności z osobami na listach bezrobotnych..

Oprócz składek, Fundusz Pracy zasilany jest jeszcze z innych źródeł, ale o tym może będzie kiedy indziej.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) inaczej nazywany jest „daniną solidarnościową”, choć w rzeczywistości są dwa odrębne elementy. Przeznaczony ma być na wsparcie niepełnosprawnych i co do zasady obciąża każdego płatnika składek („danina” tylko niektórych). Obowiązuje od 2019 roku i budzi mieszane uczucia.

Czemu? Choćby dlatego, że fundusz przeznaczony na osoby niepełnosprawne już funkcjonuje. I to od wielu lat. To Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Według mediów – celem Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest zgromadzenie kapitału, przeznaczonego na:
– wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych,
– zadania, które są bezpośrednio związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla tych osób, oraz
– zadania, związane z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań, dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Czyli cele właściwie te same, co cele PFRONu. Inaczej jednak ustalono pobór składki na SFWON.

Zasady poboru składki na SFWON.

Pobór składki na SFON zasadniczo różni się od zasad poboru składki na PFRON.

Składka na PFRON jest quasi „karą za brak zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Można uniknąć jej płacenia, na przykład zatrudniając odpowiednią liczbę osób z orzeczeniem niepełnosprawności . Zasadniczo – wymagany limit to 6 % ogółu pracowników, ale są podmioty, gdzie wystarczy 2 %, a są też takie, które są całkowicie zwolnione. Jest tych wyjątków i sposobów zwolnienia całkiem sporo.

Ponadto’, składka na PFRON  dotyczy wyłącznie większych firm, tj. zatrudniających 25 i więcej pracowników.

Wprowadzona od 2019 roku składka na SFWON obejmuje wszystkich –
– także tzw. jednoosobowych przedsiębiorców,
– także przedsiębiorców niepełnosprawnych,
– także tych zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Źródeł przychodów Funduszu  ma być kilka. Wymienię dwa najbardziej nas dotykające.

Pierwsze, to obowiązkowa składka, w wysokości 0,15 proc. podstawy składki, wpłacanej do Funduszu Pracy.

Drugie „ciekawe” źródło kapitału SFWON, to wspomniana danina solidarnościowa.

Danina solidarnościowa

Jest ona pobierana od dochodów (4 proc. od tych dochodów) osób fizycznych. Jej obowiązek powstaje automatycznie,, jeżeli  w danym roku podatkowym wyniosły więcej niż milion złotych. Uwaga – wysokość daniny pomniejszana jest o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Co ciekawe – pieniądze przeznaczone na nowo utworzony Fundusz mają wpływać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Skutkiem tego – tam, gdzie mieszka więcej osób, osiągających dochody roczne powyżej 1 000 000 fundusz będzie bogatszy, a tam gdzie takich osób mieszka mniej – fundusz ma być biedniejszy.

Zasady obliczania składek na SFWON.

Do składek na ten Fundusz stosuje się zasady dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Oznacza to, że składkę opłaca się za te same osoby, za które opłacana jest składka na Fundusz Pracy i nalicza się od tej samej podstawy wymiaru, która obowiązuje dla składek na Fundusz Pracy.

Zobacz: Podręcznik „Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” można pobrać tutaj

Składki na ten Fundusz obliczasz łącznie ze składkami na Fundusz Pracy (2,30%) w wysokości sumy stóp procentowych tych składek (0,15%+2,30%) i wykazujesz je w łącznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Stopę procentową składki na SFWON określa ustawa budżetowa. W 2019 r. wynosi ona 0,15% podstawy jej wymiaru. Składka na SFWON jest finansowana przez Ciebie jako płatnika składek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192)